Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Sociální podnik Fenix s. r. o. je provozovatelem obchodu se zdravotnickými prostředky se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 29370540, DIČ: CZ29370540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75996 (dále jen „prodávající“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. a) doručovací adresa: Netroufalky 787/3, Bohunuice, 625 00
 2. b) telefon: +420 607 823 730, +420 725 269 713,
 3. c) e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

1.2. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

2.1. Prodávající dodává zdravotnické prostředky od různých dodavatelů.  Ceny zdravotnických prostředků jsou včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo poštovného. Nabídka dodávky zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou dodávané zdravotnické prostředky hrazeny v té konkrétní výši zdravotními pojišťovnami. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. V případě zdravotnických prostředků mohou být předmětem zásilkového výdeje i registrované zdravotnické prostředky, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci je vázán na lékařský předpis nebo jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen.

2.3. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „dodací podmínky“). Informace o poštovném platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro zboží, které je zasíláno mimo území České republiky platí odlišné dodací podmínky jednotlivých kurýrních služeb.

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

3.1. Podmínkou platnosti objednávky je dodání odborným lékařem vypsaného a revizním lékařem potvrzeného poukazu na zdravotnický prostředek.  Okamžikem dodání potvrzeného poukazu dochází k uzavření kupní smlouvy.  Kupující může objednávku učinit i zasláním naskenovaného poukazu prodávajícímu nebo učinit objednávku telefonicky. Kupující může poukaz předat prodávajícímu při předání zboží osobně nebo zaslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.   Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Je-li objednávka učiněna telefonicky, potvrzení objednávky je potvrzeno při objednání zboží. Objednává-li kupující zdravotnické prostředky bez poukazu, platí výše uvedené vyjma ustanovení o učinění objednávky a předání poukazu.   

3.2. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná. 

Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

4.1. Ceny uvedené Prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují ke zdravotnickým prostředkům dodávaným Prodávajícím.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) v hotovosti či platební kartou při osobním odběru;
 2. b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. c) on-line platební kartou. 

4.3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.4. K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

Článek 5.

Dopravní podmínky, poštovné

5.1. Prodávající nabízí kupujícímu volbu mezi následujícími způsoby doručení zboží:

 1. a) osobní odběr ve výdejně zdravotnických prostředků Prodávajícího,
 2. b) doručení prostřednictvím PPL,
 3. c) doručení prostřednictvím DPD.

5.2. Ceny poštovného jsou následující:

 1. a) osobní odběr v lékárně – bez poplatku.
 2. c) doručení prostřednictvím PPL – 79 Kč.
 3. d) doručení prostřednictvím DPD - 79 Kč.

V případě, že je cena objednaného zboží vyšší než 999 Kč, prodávající poštovné kupujícímu neúčtuje. 

5.3. V případě, že kupující zvolil jako způsob doručení osobní odběr zdravotnických prostředků ve výdejně zdravotnických prostředků Prodávajícího, je povinen vždy vyčkat na zaslání potvrzující zprávy, že je zboží připraveno k vyzvednutí. V opačném případě je možné, že zboží nebude připraveno k odběru.

5.4. V případě, že je na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Článek 6.

Dodací lhůta

6.1. Zdravotnické prostředky budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

6.2. U ostatního zboží neuvedeného v předchozím odstavci v případě, že:

 1. a) zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky; nebo
 2. b) u zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené Prodávajícím při přijetí objednávky.

Článek 7.

Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

7.2. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na stránkách www.spfenix.cz.

7.3. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

7.4. Pokud Kupující reklamované zboží zasílá na adresu Prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně Prodávajícímu), doporučuje Prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list (ke stažení zde) a kopii dokladu o koupi zboží.

7.5. Prodávající zajišťuje informační službu poskytovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu (v pracovní dny od 9:00 do 16:00). Tato informační služba slouží rovněž k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti zdravotnických prostředků, které jí byly oznámeny.

7.6. V případě podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek zdravotnického prostředku, prodávající doporučuje kupujícímu toto podezření ohlásit též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

7.7. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Je tak zajištěna mimo jiné možnost vrácení reklamovaných zdravotnických prostředků způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady.

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

8.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

 1. a) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo
 2. b) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

8.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

 1. a) na adrese Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, b) ve výdejním místě prodávajícího Netroufalky 787/3, Bohunice, 625 00 Brno,
 2. c) na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

8.3 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 

8.4. V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel:

 1. a) zaslat prodávajícímu na adresu Netroufalky 787/3, Bohunice, 625 00 Brno, nebo
 2. b) předat prodávajícímu na téže adrese.

8.5. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:

 1. a) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.8. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

 1. a) na základě které prodávající kupujícímu vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo
 2. b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.

8.9. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

8.10. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží za cenu nepřesahující 1,- Kč bez DPH, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1. Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

Článek 10.

Závěrečná ustanovení

10.1. Odesláním nebo jiným provedením objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou Prodávajícím, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.2. Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení Kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že Kupující není oprávněn provádět distribuci a že není distributorem zdravotnických prostředků.
V případě, že se toto prohlášení Kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se Kupující nahradit Prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které Prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených Prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

10.3. Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

10.4. Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů zákazníků, který je dostupný na stránkách www.spfenix.cz.

10.5. Prodávající je oprávněn k poskytování zdravotních služeb, druhu lékárenská péče, a dále je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající dále oznámil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který vykonává dozor v oblasti nakládání se zdravotnickými prostředky, že Sociální podnik Fenix s. r. o., provádí výdej zdravotnických prostředků zásilkovým způsobem. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

10.6. Prodávající tímto informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.7. Pokud by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

10.8. Znění těchto Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. 01. 2020