Reklamační řád

Společnost Sociální podnik Fenix s. r. o., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 29370540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75996 (dále jen jako „společnost“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

Úvodní ustanovení

 • Výdejním místem se v tomto reklamačním řádu rozumí výdejní místo zdravotních prostředků společnosti Sociální podnik Fenix s. r. o. umístěnou na adrese Netroufalky 787/3, Bohunice, 625 00 Brno.
 • Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží a výdej zdravotnických prostředků.
 • Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 01. 01. 2018 a nahrazuje veškerá předchozí znění.

Práva Kupujícího z vadného plnění

 • Společnost odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

– má vlastnosti, které si strany ujednaly, které společnost nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;

– se hodí k účelu, který pro její použití společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

– je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

– vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Má-li věc vadu, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. • Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

– u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

– na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

– u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

– vyplývá-li to z povahy věci.

Místo uplatnění reklamace

 • Společnost reklamaci přijme ve Výdejním místě společnosti jakož i v sídle společnosti.

Podmínky a forma uplatnění reklamace

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupené věci v době 24 měsíců od převzetí.
 • Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá společnost Kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 • Zjistí-li Kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Při zasílání reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího doporučujeme Kupujícímu vyplnit a přiložit reklamační formulář dostupný na webových stránkách Prodávajícího.
 • Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to nejlépe předložením daňového dokladu, jeho kopie či jiným vhodným způsobem.
 • Pro uplatnění reklamace je Kupující povinen předat Prodávajícímu reklamované zboží.
 • Uplatnění reklamace je písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.


 

Lhůta k vyřízení reklamace

 • Reklamaci společnost vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 • O vyřízení reklamace bude Kupující informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.

Možnost odvolání

 • Pokud Kupující není spokojen se způsobem vyřízení reklamace, doporučujeme obrátit se na jednatele společnosti, případně e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Tím není nijak dotčeno právo zákazníka na mimosoudní či soudní přezkum.